Byt Språk

Allmänt kring Frihamnen

Vad händer i Frihamnen och hur ser visionen ut?

Frihamnen kommer bli en stadsdel där alla kan känna sig välkomna – en myllrande del av Göteborgs stadskärna. Det planeras för ett stort utbud av olika boendeformer och verksamheter liksom en ny park vid vattnet. I Frihamnen kommer cirka 15 000 människor bo i framtiden. Och lika många arbeta här.

Hur långt kommer ni ha kommit till Göteborgs 400-årsjubileum?

Till jubileumsåret 2021 förväntas Jubileumsparkens första del stå klar och kan nyttjas av både närboende och besökare.

”En inkluderande grön och dynamisk stadsdel.”

Vilka är det som bygger?

Frihamnens första etapp utvecklas av:

Arbetet hålls samman av Älvstranden Utveckling. Ytterligare samarbetsparters kommer att tillkomma under detaljplanearbetet och när planen antagits.

Vad händer med de befintliga byggnaderna?

Vi vill gärna ta tillvara och bevara befintliga byggnader (Kajskjul 107, Magasin 113 och ett eller båda magasinen; D och E) samt järnvägsspåret.

Hur ser det ut med fördelningen av boendeformer?

Det kommer att vara en blandning av både hyresrätter och bostadsrätter. Andelen hyresrätter planeras vara 50%.

Hur söker man en bostad i Frihamnen?

Om du söker en hyresrätt ställer du dig i bostadskö på Boplats (extern länk), vilket kostar 100 kr per år. Är du intresserad av en bostadsrätt bör du vända dig till respektive byggherre.

Vilken service kommer att finnas?

Det planeras bland annat för handel, restauranger, caféer, hotell, sjukhus, förskolor och skolor. Servicen i området ska passa både de som bor där men också de som kommer på besök.

Det pratas om en Jubileumspark. Hur kommer den att se ut och när är den färdig?

Det byggs en Jubileumspark i Frihamnen och redan nu pågår arbetet att testa plats och aktiviteter. Det är ett nytt sätt att stadsutveckla Göteborg; att arbeta för att fler kan vara delaktiga i utbyggnaden av Frihamnen och tidigt göra området till sitt.

Öppettider med mera hittar du på  Jubileumsparkens egen webbplats (extern länk).

Hur kan medborgarna ta del av och vara med och påverka planeringen av Frihamnen?

I Älvrummet finns möjlighet att ta del av pågående arbete med Frihamnen. Här anordnas kontinuerligt informations- och dialogträffar kring arbetet i Frihamnen och Älvstaden. Kommande evenemang, öppettider, med mera hittar du på Älvrummets webbplats (extern länk).

Vi arbetar också med något som vi kallar för platsbyggnad i Jubileumsparken, där alla som vill är välkomna att delta. Tanken är att människor ska hitta hit och göra området till sitt – redan innan vi börjat bygga. Aktiviteterna i parken är också ett sätt att testa och ha ett samtal kring vad vi vill ha i Frihamnen nu och i framtiden.

SMALL_PIC_850x390_HAMNEN2

”Grönområden mitt i stan.”

Hur jobbar ni med mobilitet och hållbart resande när Frihamnen planeras?

Området kommer att planeras utifrån en hållbar mobilitet med fokus på kollektivtrafik, gående och cyklande för att skapa en nära storstad. Frihamnen har med sitt läge en helt unik möjlighet att arbeta med en mycket låg bilandel. Detta ger förutsättningar för att bygga en tät stadsdel med gröna kvaliteter.

I detaljplanearbetet för etapp 1 utreder vi och tar fram lösningar för att hantera gods- och avfallstransporter samt att förbereda området när det gäller förändrade resvanor och levnadssätt över tid. Det innebär att vi tittar på frågor som t ex bilpooler, logistik kring varutransporter och samnyttjande av parkeringsplatser av boende, besökare och verksamma.

Hur tar man sig till Frihamnen?

Redan idag är kommunikationerna till och från området mycket goda. Mitt i området finns busshållplatsen Frihamnsporten som bland annat trafikeras av elbuss (linje 55).  I takt med att Frihamnen utvecklas planeras det för ytterligare hållplatser för bussar, spårvagnar och båtar, både inom och i anslutning till området. På Västtrafiks webbplats (extern länk) kan du se tidtabeller för dagens kollektivtrafik.

”Sveriges första
klimatanpassade stadsdel.”

Hur väl förberett kommer Frihamnen vara på förhöjda vattennivåer?

Klimatförändringarna gör att vattennivåerna stiger och att kraftiga skyfall blir allt vanligare. Därför arbetar hela Göteborgs stad med att planera för de effekter som detta medför.

Frihamnen utformas så att all dagvattenhantering ska ske löpande i öppna system, utan ledningar eller underjordiska magasin. Den ytliga reningen av vattnet sker i första hand med växter som också ger grönska till stadsbilden.

Tillsammans med en rad andra åtgärder bidrar detta till att Frihamnen blir först i Sverige med att klimatanpassa en hel stadsdel.

När planeras allt vara klart?

Utvecklingen av Frihamnen är en lång och omfattande process som sträcker sig minst fram till 2050.

Fler frågor och svar

Blandat boende
Platsbyggnad

Till toppen!

Frihamnen blir en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. En testarena för innovativ stadsbyggnad, med nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i vår strävan att skapa en ny typ av stadsdel, präglad av open minds.

Frihamnen är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Genom att stärka stadskärnan, möta vattnet och förena staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling (extern länk)

Göteborgs Stad Älvstrandens utveckling